moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi

Ustawa o obronie ojczyzny wprowadziła wiele nowych rozwiązań. Dlatego Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło cykl szkoleń kaskadowych w jednostkach tak, aby wszyscy żołnierze mieli pełną wiedzę o zmienianych przepisach. Na naszych łamach regularnie publikujemy wyjaśnienia ekspertów z MON-u na najczęściej zadawane pytania.


Czy możliwe jest wnioskowanie o zaliczenie do stażu służby uprawniającego do emerytury wojskowej okresu pracy na gospodarstwie rolnym u rodziców?

Ustawa z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin nie przewiduje zaliczenia do wysługi emerytalnej okresów pracy na gospodarstwie rolnym u rodziców.

REKLAMA

Czy w przypadku zmiany stanowiska w tej samej jednostce wojskowej należy wykonać badania wstępne czy okresowe?

Przenosząc pracownika na inne stanowisko pracy/służby należy uwzględnić sytuację, czy na nowym stanowisku zmieniają się warunki pracy. Badania profilaktyczne pracowników/żołnierzy powinny być wykonywane z uwzględnieniem narażenia na konkretne czynniki szkodliwe lub uciążliwe, występujące na stanowisku pracy badanego pracownika i mają za zadanie stwierdzenie u badanego braku przeciwwskazań lub też istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku i w narażeniu na określone czynniki szkodliwe i uciążliwe. Jeżeli zatem zmiana stanowiska wiąże się ze zmianą charakteru pracy/służby, w tym również z występującymi nowymi zagrożeniami, pracodawca/dowódca powinien skierować pracownika na ponowne badania wstępne. Opis warunków pracy powinien uwzględniać informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem parametrów narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku. Na podstawie powyższych informacji lekarz medycyny pracy określa zakres badania profilaktycznego i w razie potrzeby zleca również niezbędne badania specjalistyczne, np. psychologiczne, okulistyczne oraz określa częstotliwość badania profilaktycznego (kiedy należy wykonać następne). W wypadku, gdy na nowym stanowisku pracy/służby zagrożenia są identyczne, a różnica polega jedynie na innym zakresie realizowanych zadań, nie ma konieczności kierowania pracownika/żołnierza na ponowne badania.

Zgodnie z ustawą z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz.1465):
Art. 229 § 11. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:
1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

W poprzedniej jednostce wojskowej udzielono mi pomocy finansowej w związku z pobieraniem nauki. Teraz, służąc w nowej jednostce, napisałem kolejny wniosek o udzielenie takiej samej pomocy. Czy dowódca nowej jednostki może odmówić udzielenia mi tego rodzaju wsparcia?

Tak, może odmówić z uwagi na to, że udzielenie pomocy w związku z pobieraniem nauki nie jest obligatoryjne tylko fakultatywne.

Czy stały procent uszczerbku na zdrowiu jest wliczony automatycznie do emerytury, czy przed zwolnieniem ze służby należy udać się do RWKL w celu oszacowania procentów z tytułu inwalidztwa?

Stały procentowy uszczerbek na zdrowiu nie ma wpływu na procentowy wymiar emerytury wojskowej, jak również wojskowej renty inwalidzkiej. Procentowy wymiar renty inwalidzkiej ustalany jest na podstawie orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej po zwolnieniu żołnierza zawodowego ze służby i ma związek z zaliczeniem do określonej grupy inwalidzkiej (I grupa – 80%, II grupa – 70%, III grupa – 40%).

Czy z odwołaniem od opinii służbowej podwładnego opiniujący może zapoznać innych żołnierzy (w tym niższych stopniem niż odwołujący się), zanim prześle odwołanie wraz ze swoim stanowiskiem do wyższego przełożonego?

Zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 4 lipca 2022 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy, odwołanie od opinii służbowej opiniowany wnosi na piśmie za pośrednictwem opiniującego do wyższego przełożonego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wówczas opiniujący w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania przesyła opinię służbową – wraz z odwołaniem i swoim stanowiskiem w sprawie – do wyższego przełożonego.

Mając powyższe na względzie, przepisy prawa nie przewidują możliwości zapoznawania innych żołnierzy z odwołaniem wniesionym przez żołnierza. Rolą opiniującego jest wyrażenie swojego stanowiska w sprawie, a następnie przesłanie go wraz z wniesionym odwołaniem do wyższego przełożonego.

Czy pracownikowi, który jednocześnie jest żołnierzem wojsk obrony terytorialnej, okres trwającej czynnej służby wojskowej (dyspozycyjna i rotacyjna WOT) w trakcie równolegle nawiązanego stosunku pracy należy każdorazowo doliczać do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat oraz do nagrody jubileuszowej, czy będzie on podlegał wliczeniu dopiero po zakończeniu tej służby?

Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej (PUZP) nie zawiera definicji czynna służba wojskowa. Jednakże mając na względzie treść art. 82 PUZP, który w kwestiach nieuregulowanych w Układzie odsyła do przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych – należy przytoczyć treść art. 301 Kodeksu pracy, zgodnie z którym okres czynnej służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny. Kwestię wliczania czasu odbywania służby wojskowej (w tym okresu pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie) do stażu pracowniczego reguluje art. 313 ww. ustawy, zgodnie z którym okres ten wlicza się do uprawnień wynikających ze stosunku pracy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej. Powyższe uregulowanie jednoznacznie wskazuje, że wliczenie okresu czynnej służby wojskowej odnosi się do zakończonych okresów służby. W tym miejscu należy podkreślić, że zarówno art. 37 ust. 3, jak i art. 46 ust. 3 PUZP (odsyłający do zasad określonych w zał. nr 4 do Układu) również odnoszą się do zakończonych okresów zatrudnienia.

W ocenie Departamentu Spraw Socjalnych – okres trwającej czynnej służby wojskowej w trakcie równolegle nawiązanego stosunku pracy podlega wliczeniu do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat oraz do nagrody jubileuszowej dopiero po zakończeniu tej służby. Przyjęte stanowisko jest również zgodne z zasadą równego traktowania pracowników, gdyż dopuszczając możliwość wliczania do stażu pracy okresów niezakończonej służby wojskowej dochodziłoby do różnicowania sytuacji pracowników, którzy uprawnieni są jedynie do zaliczania zakończonych okresów zatrudnienia – bez wskazywania obiektywnego kryterium uzasadniającego takie postępowanie.

PZ

autor zdjęć: st. szer. spec. Patryk Szymaniec

dodaj komentarz

komentarze


Inwestycja potrzebna jak tlen
 
Polscy żołnierze stacjonujący w Libanie są bezpieczni
Czy kraje UE sięgną po polską broń?
Głos wschodniej flanki musi być słyszalny
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Sukcesy żołnierzy CWZS-u
Rozporządzenie o utworzeniu strefy buforowej na granicy podpisane
Żołnierze na najwyższym podium mistrzostw lekkoatletów
Andrzej Duda spotkał się z żołnierzami strzegącymi granicy
Czego potrzebują żołnierze na granicy?
Będą zmiany w przepisach po incydencie na granicy z Białorusią
Podchorążowie najlepszymi dżudokami
Terroryści na lotnisku
Latający radar
Equipment Tailored to the Needs
Obradował Komitet Wojskowy Unii Europejskiej
Wkrótce certyfikacja WOT-u
Żołnierze ewakuują Polaków rannych w Gruzji
Wirtualna tarcza nad wojskami NATO
„Pierwsza Drużyna” na start
Bór-Komorowski – oficer wybitny pod każdym względem
Dzień, który zmienił bieg wojny
Pojazdy naziemnej obsługi polskiego lotnictwa
Szef SKW na czele komisji ds. badania rosyjskich wpływów
Włoskie Eurofightery na polskim niebie
Pokazali swoją siłę
Złoto taekwondzistki, srebro lekkoatletki i strzelczyń
„Baltops” – moc na Bałtyku
Więcej pieniędzy za udział w ćwiczeniach
Jak rozbito więzienie w Końskich
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Donald Tusk: Musimy bronić naszych granic
O bezpieczeństwie w Białymstoku
Unieszkodliwić dywersantów, pomóc poszkodowanym
AW149 wkrótce „made in Poland”
Ameryka daje wsparcie
Kremlowska wirtualna korekta
Eksplozja w zakładach zbrojeniowych Mesko
Więcej niż szkolenie TCCC
Gortat Team vs drużyna NATO
„Czarownice” nad Londynem
Zaprojektuj mural o powstaniu
Sejm rozpoczął prace nad prezydencką reformą
Wojskowi medycy niosą pomoc w Iraku
Polacy ćwiczą na Słowackiej Tarczy
The Art of Protection of Historic Buildings and Monuments
AWACS-y dostarczone
Systemy obrony powietrznej dla Ukrainy
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Morska Jednostka Rakietowa w Rumunii
Ratownicy na medal
Policjanci szkolą wojsko
NATO on Northern Track
„Osiodłać krowę”
Musimy odpowiadać na wojnę hybrydową
Pamiętamy o bohaterach D-Day
Więcej miejsc dla dobrowolsów
Przesmyk w grze

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO