moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

Cichociemni...wracali do Ojczyzny pod osłoną nocy

Przygotowanie pracy pisemnej lub plastycznej to warunek uczestnictwa w konkursie upamiętniającym Rok Cichociemnych. Organizatorzy zapraszają do udziału uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Zarząd Główny Związku Polskich Spadochroniarzy, Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, 
Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego, Miejski Ośrodek Sportu i Kultury w Dziwnowie, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Kamieński Dom Kultury, Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie "Cichociemni...wracali do Ojczyzny pod osłoną nocy"


REGULAMIN KONKURSU
„…Sejm Rzeczypospolitej Polskiej , aby oddać hołd wszystkim Cichociemnym, którym należy się szacunek całego Narodu oraz przekazać pamięć o Nich kolejnym pokoleniom, ustanawia rok 2016 Rokiem Cichociemnych”.

I. ORGANIZATORZY KONKURSU

Zarząd Główny Związku Polskich Spadochroniarzy
Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej
Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego
Miejski Ośrodek Sportu i Kultury w Dziwnowie
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
Kamieński Dom Kultury
Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych

II. PATRONATY I INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Prezes Zarządu Głównego Związku Polskich Spadochroniarzy– gen. dyw. wst. spocz. Jan Kempara
Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej- Anna Kuszner-Rowińska
Dyrektor Festynu Komandosa – ppłk. wst. spocz. rez. Witold Brzozowski
Przewodniczący Rady Miasta Dziwnów – Piotr Sokół
Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego – Aleksander Ostasz


PATRONAT MEDIALNY

„Spadochroniarz”- organ Zarządu Głównego Związku Polskich Spadochroniarzy
„Polska Zbrojna”
Portal Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej
Portal Festyn Komandosa
Portal IKAMIEŃ

III. CELE KONKURSU

1. Popularyzacja Roku Cichociemnych.
2. Upowszechnianie wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o żołnierzach Armii Krajowej – Cichociemnych.
3. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o Cichociemnych.
6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw wzorowanych na Cichociemnych.
7. Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Cichociemnych.

IV. KATEGORIE PRAC

Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:

1. Praca pisemna o wybranym Cichociemnym. Praca pisemna polega na przedstawieniu sylwetki jednego z Cichociemnych z podkreśleniem, jakie cechy, wartości, postawy mogą być wzorem dla współczesnych.
Szczególnie punktowane będą prace poświęcone mniej znanym Cichociemnym .

2. Praca plastyczna o Cichociemnych – to impresja plastyczna w dowolnej technice związana tematycznie z Cichociemnymi.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
• uczniowie szkół gimnazjalnych
• uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

V. KRYTERIA OCENIANIA

1. Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; podkreślenie cech bohatera.
2. Oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja.
3. Poprawność językowa.
4. Estetyka pracy.
5. Autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela.
6. Plagiaty tekstów oraz skopiowane grafiki bez podania źródła dyskwalifikują pracę.
7. W pracy plastycznej organizator nie stawia żadnych ograniczeń w użytej technice plastycznej i wybranych środkach wyrazu.

VI. PARAMETRY PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace pisemne powinny zawierać 2-5 stron tekstu formatu A4. Tekst zasadniczy – czcionka Times New Roman, 12, odstęp 1; przypisy – czcionka Times New Roman, 10, odstęp 1. Powyższe limity nie dotyczą zdjęć i grafik.
2. Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie min. A3, maks. A2 techniką dowolną, pozwalającą na przesłanie pracy przesyłką pocztową.
3. Prace powinny być opatrzone na kopercie dopiskiem „Cichociemni”. Dodatkowo każda praca musi być podpisana w następujący sposób: autor, tytuł, klasa, szkoła, adres szkoły (z kodem pocztowym i numerem telefonu).
4. Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka. W przypadku pełnoletnich uczestników – zgoda uczestników na przetwarzanie danych osobowych.

VII. HARMONOGRAM KONKURSU

1. Prace konkursowe należy przesyłać do 30 czerwca 2016 roku na adres : Miejski Ośrodek Kultury i Sportu ul. Reymonta 10 , 72-420 Dziwnów z dopiskiem ”CICHOCIEMNI” . W przypadku prac nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje data stempla pocztowego.
2. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną 27 sierpnia 2016r. w Dziwnowie podczas apelu inauguracyjnego Festynu Komandosa.

VIII. JURY

1. W skład Jury wchodzą przedstawiciele organizatorów.
2. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Jury ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i nie wyłaniania laureatów Konkursu.

IX. NAGRODY

1. W każdej z dwóch kategorii wiekowych i dwóch tematycznych przyznaje się nagrody za miejsce I, II i III. Nie ma nagród specjalnych.
2. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień.
3. Współorganizatorzy mogą wyróżnić najlepsze prace związane z historią spadochroniarstwa.
4. Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy, nagrody rzeczowe m.in. sprzęt elektroniczny i książki historyczne.
5. Nagrody przesłane zostaną laureatom do 15 września 2016 r.

X. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
3. Konkurs ma charakter jawny.
4. Członkowie rodzin członków Jury do drugiego stopnia pokrewieństwa nie mogą brać udziału w Konkursie.
5. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.
6. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich przez autorów zgłoszonych do Konkursu prac.
7. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na prawo organizatorów Konkursu do nieodpłatnej prezentacji całości lub części wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu na wymienionych polach eksploatacji: na wystawach i innych imprezach publicznych, w Internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych i telewizyjnych oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom w celu ich nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.
8. Nadesłane w Konkursie prace stają się własnością Stowarzyszenia Na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, 72-420 Dziwnów, ul. Reymonta 8, KRS 0000030273.
9. Prace wspomnieniowe, udokumentowane, zawierające nieznane wcześniej treści i pamiątki rodzinne zostaną przekazane przez organizatorów Konkursu do archiwum IPN.


XI. Wszelkie ogłoszenia dotyczące Konkursu będą umieszczane na stronie Fundacji Cichociemnych, Festynu Komandosa oraz pozostałych organizatorów.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu : 91 38 13 384

Uwaga: Przy opracowaniu niniejszego Regulaminu wzorowano się na Regulaminie V Edycji Konkursu „Żołnierze Wyklęci”.

PZ

autor zdjęć: Arch. Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie

dodaj komentarz

komentarze


Sukcesy reprezentantek CWZS-u
 
WAT-owskie eksperymenty na ISS
Tarcza Wschód – odstraszanie i obrona
„Sarex”, czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego
Żołnierz ranny na granicy z Białorusią
Flota Bayraktarów w komplecie
Wojna w świętym mieście, epilog
WAM wraca po latach
By Polska była bezpieczna
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Dwa srebrne medale kajakarzy CWZS-u
Dodatkowe siły do ochrony granicy
Szachownice nie dotarły nad Finlandię
Żołnierze ewakuują Polaków rannych w Gruzji
Ostatnia droga Pileckiego
„Sarex ’24”: razem w czasie kryzysu
Tomczyk: „Tarcza Wschód” ma odstraszyć agresora
Honor weteranom misji!
Serwis K9 w Polsce
Nowe zadania szefa SKW
Systemy obrony powietrznej dla Ukrainy
Pociski artyleryjskie dla Ukrainy
Broń Hitlera w rękach AK
Obradował Komitet Wojskowy Unii Europejskiej
Hełmy – nowoczesne i na miarę
Dwa krążki kajakarki z „armii mistrzów”
Podróż po AWACS-ie
Barbara wzmocni polską obronę powietrzną
NATO on Northern Track
Polscy żołnierze stacjonujący w Libanie są bezpieczni
Centrum Szkolenia WOT świętuje
Bezkonkurencyjni kierowcy z DGW
Wielki triumf 2 Korpusu Polskiego
Sejmowa debata o bezpieczeństwie
Ratownicy na medal
Los infiernos picadores, czyli piekielni lansjerzy
Kto wywalczy tytuł mistrza MMA?
Dwie dekady ulepszania Sojuszu
Piedimonte – samobójcza misja
Po śladach polskich bohaterów
Cień atomowej zagłady
Pokazali bojowego ducha
„Grand Quadriga ‘24”
„Pierwsza Drużyna” na start
Wszystkie misje AWACS-a
Morska Jednostka Rakietowa w Rumunii
Przysięga w Limanowej
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Najmłodsi artyści Wojska Polskiego
Wojskowi medycy niosą pomoc w Iraku
Polki pobiegły po srebro!
AGM-158B JASSM-ER dla lotnictwa
„Ryś” z laserem
Ameryka daje wsparcie
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Mobilne dowodzenie
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Nie szpital, a instytut
Grupa Północna o wsparciu dla Ukrainy
They Will Check The Training Results in Combat

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO