moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

Strategiczny Przegląd Obronny – MON ujawniło szczegóły

Za 12 lat Wojsko Polskie będzie gotowe, by samodzielnie obronić granice przed agresją z zewnątrz. Przygotowaniu tych zdolności służył zakończony właśnie Strategiczny Przegląd Obronny – powiedział minister Antoni Macierewicz podczas prezentacji jawnej części raportu z SPO.

Raport z przeprowadzenia Strategicznego Przeglądu Obronnego to jeden z najważniejszych dokumentów Ministerstwa Obrony Narodowej. Wskazuje zagrożenia, jakie mogą stanąć przed Wojskiem Polskim w ciągu najbliższych 15 lat, i nakreśla kierunki działań MON. Zawarte w nim wnioski będą podstawą do opracowywania długoletnich planów zakupów, szkolenia żołnierzy i rozwoju sił zbrojnych. Ze względu na kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa raport z SPO jest niejawny.

Dzisiaj w Akademii Sztuki Wojennej odbyła się prezentacja „Koncepcji obronnej Rzeczypospolitej Polskiej”, czyli wniosków, jakie płyną z przeprowadzenia SPO. – Konstytucja jasno wskazuje, jakie są zadania Wojska Polskiego. Niestety, ten zapis nie był nigdy realizowany, także po roku 1989 roku. Dlatego w kwietniu 2016 roku podjąłem decyzję o przeprowadzeniu SPO i powierzyłem to zadanie wiceministrowi Tomaszowi Szatkowskiemu i jego zespołowi – podkreślał minister Macierewicz.

– Przez wiele lat mówiono, że jakość jest ważniejsza od ilości. To półprawda. Bo liczy się iloczyn obu tych wartości. Dlatego nasze działania będą nakierowane m.in. na zwiększenie liczebności armii, utworzenie czwartej dywizji wojsk lądowych, dowództwa na poziomie korpusu w Krakowie czy stopniowe zwiększanie ukompletowania wojsk operacyjnych – dodał wiceminister Szatkowski.

Podstawowa zmiana strategiczna, jaka rysuje się po analizie wniosków z SPO, to skoncentrowanie się armii na budowie zdolności antydostępowych. Oznacza to, że głównym zadaniem wojska będzie zatrzymanie agresji nieprzyjaciela na granicy państwa i zadanie mu możliwie dużych strat, tak by agresja przestała być opłacalna. – Kluczową ideą systemu jest teza, że obrona jest skuteczniejszą formą prowadzenia wojny. Strona broniąca się lepiej zna teren, bliżej ma swoje zaplecze i pełniej może zmobilizować swój potencjał. Zamierzamy wykorzystać tę zasadę strategiczną i przyjmujemy podejście antydostępowe – wyjaśniał Tomasz Szatkowski.

Minister Macierewicz zapewnił, że zarówno resort obrony, jak i Wojsko Polskie są gotowe do wdrożenia wniosków i zaleceń wypracowanych przez zespół SPO. – Celem jest osiągnięcie za 12 lat takich zdolności bojowych, by siły zbrojne mogły samodzielnie obronić granice przed agresją z zewnątrz – zaznaczył szef MON.

Analiza potrzeb i sposobów ich zaspokojenia

Prace nad „SPO 2016” rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku. Do opracowania dokumentu powołano w MON specjalny zespół, na czele którego stanął wiceminister Tomasz Szatkowski. W jego skład weszli eksperci z resortu obrony i Wojska Polskiego, a także przedstawiciele innych ministerstw m.in. spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji czy resortu rozwoju. W pracach zespołu brali udział także specjaliści z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, rządowych i pozarządowych ośrodków badawczych (m.in. Instytut Zachodni, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia czy Polski Instytut Spraw Międzynarodowych), uczelni wyższych oraz służb specjalnych. Skorzystano także z pomocy przedstawicieli instytucji eksperckich z państw sojuszniczych.

Celem zespołu była odpowiedź na zasadnicze pytanie: jakie są aktualne i przyszłe potrzeby Polski w zakresie obronności i co należy zrobić, aby je zaspokoić. Przeprowadzono więc analizę zagrożeń, jakie mogą stanąć przed Polską i wojskiem w perspektywie najbliższych 15 lat i zarysowano wielowariantowe scenariusze działań. Zostały one następnie poddane testom w trakcie gier wojennych i symulacji. „Ostatecznie wybrany model jest rozwiązaniem optymalnym. Pozwoli on na umocnienie naszej roli w NATO i odgrywanie roli zwornika działań Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance. Chcemy zbudować potencjał do efektywnego odstraszania. W razie najbardziej pesymistycznego scenariusza Polska będzie gotowa do prowadzenia efektywnej operacji obronnej, w tym odpierania działań nieregularnych, a także znaczącego uczestnictwa w obronie kolektywnej” – napisał wiceminister Szatkowski we wstępie do „Koncepcji obronnej”, jawnej części raportu.

Rosja, Bliski Wschód, Afryka Północna – źródła niepewności

Punktem wyjścia była analiza zagrożeń, które mogą dotknąć Polskę w najbliższych 15 latach. Autorzy raportu podkreślają, że przyjęta została realistyczna ocena sytuacji międzynarodowej i przedstawiają cały wachlarz możliwych scenariuszy. To zmiana w porównaniu do poprzedniej edycji SPO z roku 2011. Oceniano wówczas, że znikome są szanse, by Polsce groził wybuch wojny na pełną skalę. Tak ustawione akcenty powodowały, że nietrafione były także rekomendacje co do kierunków modernizacji Wojska Polskiego. „W ostatnich latach rozwijały się one (siły zbrojne – przyp. red.) jednak na podstawie błędnych założeń. Brakowało rzetelnej oceny geopolitycznej sytuacji naszego kraju, a także prognozy opartej na uważnej obserwacji trendów rozwijających się w otoczeniu” – czytamy w raporcie.

W „SPO 2016” za największe zagrożenie uznano mocarstwową politykę Rosji. W dalszej kolejności wymieniono niestabilne sąsiedztwo. Zdaniem analityków MON niepewny jest los Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i krajów Kaukazu. Zakładają oni, że w ciągu 15 lat może dojść do kolejnej rosyjskiej akcji, wymierzonej w któreś z tych państw. Gdyby tak się stało, zachwiałoby to także poczuciem bezpieczeństwa w Polsce.

Kolejnym źródłem ryzyka jest rejon Bliskiego Wschodu i Afryka Północna, choć tu wpływ na Polskę nie będzie bezpośredni. „Sytuacja demograficzna, niepewne perspektywy rozwoju tamtejszych gospodarek (szczególnie tych opartych na wydobyciu i eksporcie ropy naftowej), w połączeniu z kruchą legitymacją systemów politycznych, mogą sprzyjać powstawaniu kolejnych kryzysów oraz konfliktów” – analizuje MON. Mogą one być przyczyną wystąpienia kolejnych fal uchodźców, a także odciągać uwagę naszych sojuszników od tych czynników, które zagrażają wprost naszemu bezpieczeństwu.

Raport SPO dużo miejsca poświęca także analizie takich zagrożeń, jak międzynarodowy terroryzm, negatywna z punktu widzenia Polski ewolucja struktur międzynarodowych (przede wszystkim Unii Europejskiej i NATO), sytuacja gospodarcza kraju, od której zależy stabilność finansowania modernizacji sił zbrojnych, a także rozwój technologiczny. W tym ostatnim aspekcie wskazywane są ryzyka związane z cyberprzestrzenią, upowszechnieniem się zdalnie sterowanych i w pełni autonomicznych środków walki oraz z wykorzystaniem informacji jako oręża.

Priorytetem obrona kraju

„Mamy nadzieję, że pokój w regionie w perspektywie długoterminowej nie zostanie zakłócony. Mimo to analiza zmian w otoczeniu zmusza nas do wzmożenia wysiłków w zakresie polityki obronnej. Kierunek przyjętych przez nas reform ma jednoznacznie defensywny charakter” – napisali analitycy MON. Dlatego priorytetem ma być taka rozbudowa armii, by miała ona realne zdolności odstraszania potencjalnego agresora. Celem ma być przede wszystkim stworzenie warunków do mobilizacji i skutecznej kolektywnej operacji obronnej, a nie uzyskanie zdolności do użycia siły poza granicami kraju.

W SPO zapowiedziano przede wszystkim podwojenie liczebności armii do ponad 200 tys. żołnierzy w ciągu 8 lat. Aby było to możliwe, planuje się także zwiększenie finansowania wojska. Do roku 2030 wskaźnik wydatków na obronność ma zostać podniesiony do poziomu 2,5 proc. PKB rocznie (z obecnych 2 proc.). Dzięki temu Wojsko Polskie ma się stać w ciągu 15 lat jedną z najliczniejszych i najnowocześniejszych armii w Europie.

Analitycy zauważają przy tym, że zagrożeniem dla powodzenia tego planu jest niekorzystna sytuacja demograficzna. W perspektywie 15 lat nie zostaną zauważone efekty polityki prorodzinnej i armia będzie musiała się zmierzyć z malejącą liczbą Polaków mogących zasilić jej szeregi. „Odpowiedź na to wyzwanie będzie wymagać od wojska działań w wielu sferach, w tym poprawy wizerunku jako pracodawcy. Niezbędne będzie stworzenie lepszych warunków i nowych zachęt do służby dla specjalistów w wąskich specjalizacjach, pożądanych również na cywilnym, konkurencyjnym wobec wojska rynku pracy” – można przeczytać w raporcie.

Zreformowany ma zostać system zakupu sprzętu i uzbrojenia. Modernizacja techniczna pozostaje bowiem kluczowym warunkiem rozwoju możliwości wojska. W „Koncepcji obronnej” wymienione są najważniejsze jej kierunki – obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa, dalekosiężna artyleria i wojska rakietowe, śmigłowce szturmowe, środki walki radioelektronicznej i cybernetycznej, okręty podwodne czy samoloty bojowe piątej generacji.

Środkiem do osiągnięcia celu ma być także rozwijanie współpracy międzynarodowej, zarówno w ramach NATO, jak i w kontaktach dwustronnych. Dużą szansę analitycy MON widzą w zacieśnianiu więzi z krajami wschodniej flanki Sojuszu. Państwa bałtyckie, Grupa Wyszehradzka i Rumunia to naturalni partnerzy, których łączy z Polską wspólnota celów i zagrożeń. MON nie wyklucza, że poza zwiększeniem liczby ćwiczeń oraz budową międzynarodowych formacji i dowództw, uda się także wdrożyć program wspólnych zakupów sprzętu i uzbrojenia.

Orientacja na budowę zdolności defensywnych nie oznacza, że całkowicie wycofamy się z realizacji zobowiązań sojuszniczych. „Polska będzie gotowa do udziału w operacjach zagranicznych. Chcemy konstruktywnie wzmacniać stabilny ład międzynarodowy. Nasz wkład będzie stanowił wartość, ale przy minimalnym uszczupleniu potencjału obronnego państwa” – zaznaczono w raporcie.

Nowy system dowodzenia w 2018 roku

Odrębną część dokumentu stanowiła analiza obecnego systemu kierowania i dowodzenia armią oraz rekomendacje co do planowanej reformy tej struktury. Funkcjonujący w tej chwili model został uznany za nieefektywny i wymagający daleko idących zmian. W opinii zespołu SPO konieczne jest przywrócenie jednoosobowego dowodzenia armią, uproszczenie systemu oraz precyzyjne rozdzielenie odpowiedzialności między objęte nim podmioty.

W „Koncepcji obronnej” zapisano, że efekty reformy będą widoczne już w 2018 roku. Co się zmieni? Znacząco zostanie zwiększona rola szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Będzie on de facto naczelnym dowódcą sił zbrojnych, rzeczywistym pierwszym żołnierzem RP. Do jego zadań będzie należeć m.in. dowodzenie siłami zbrojnymi w kraju i zagranicą oraz planowanie ich użycia. Podlegać mu będzie zarówno Sztab Generalny WP, który zachowa swoją rolę głównego ośrodka planowania strategicznego, jak i dowództwa wszystkich pięciu rodzajów sił zbrojnych (przejmą one zadania, które dzisiaj wykonuje Dowództwo Generalne). Nowym tworem będzie Inspektorat Szkolenia i Dowodzenia, który powstanie na bazie obecnego Dowództwa Operacyjnego. Jego zadaniem będzie m.in. koordynacja szkolenia żołnierzy. Wzmocniona zostanie także rola Inspektoratu Wsparcia. Zdaniem autorów SPO, kluczowe znaczenie logistyki dla efektywności działań wojska uzasadnia umiejscowienie tej instytucji na poziomie operacyjno-strategicznym, czyli bezpośrednio pod dowództwem szefa SGWP.

Nowy system ma także umożliwiać łatwą transformację z czasu pokoju na czas wojny. Ma to zapewnić odmienna filozofia będąca podstawą reformy. W przeciwieństwie do autorów obecnej struktury zespół wiceministra Szatkowskiego najpierw opracował model na czas „W”, a dopiero w drugiej kolejności określił, jak ma wyglądać tzw. system zwinięty, dostosowany do potrzeb i zadań wojska w czasie pokoju.

Bezpieczeństwo – wspólna sprawa

„Skuteczna obrona wymaga współdziałania wojska z innymi elementami państwa” – twierdzą analitycy SPO. Dlatego postulują nowelizację przepisów określających rolę i zadania tzw. układu pozamilitarnego w systemie bezpieczeństwa państwa. Przyjęcie założenia, że konflikt zbrojny pełnej skali jest jednak możliwy, oznacza, że nawet większa armia zawodowa nie będzie w stanie samodzielnie poradzić sobie z tego typu wyzwaniem. Dlatego władze cywilne, samorządy, społeczeństwo i gospodarka muszą być przygotowane do mobilizacji.

MON zapowiada, że w jednej ustawie zostanie zapisana podstawa prawna do pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. Jasno określona będzie także odpowiedzialność najważniejszych organów oraz ich relacje z MON. „Resort obrony narodowej opracuje nowy system zachęt dla przedsiębiorców, kwalifikujących się do uczestnictwa w „Programie mobilizacji gospodarki”. Zostanie on uproszczony, z korzyścią dla MON i przedsiębiorców. Zasady uruchomienia programu staną się bardziej elastyczne, tak aby w razie zagrożenia wojną wysiłek mobilizacyjny mógł zostać podjęty z odpowiednim wyprzedzeniem” – czytamy w opracowaniu. Ministerstwo zapowiedziało także podjęcie kroków, by potrzeby wojska i systemu obrony kraju były w większym stopniu uwzględniane w procesie planowania przestrzennego.

Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej pobierz

Maciej Chilczuk

autor zdjęć: mjr Robert Siemaszko/CO MON

dodaj komentarz

komentarze

~Zulus Czapla
1495688760
... 7 no i może jakiś nowoczesny BWP ... 8. .. . ?
96-69-5D-19
~Zulus Czapa
1495606020
1. Samodzielna obrona granic przed agresją to czysta demagogia. Nie posiadając broni atomowej i środku jej przenoszenie już jesteśmy skazani na sojusze z mocarstwem które je posiada. 2. Strategia defensywna - najlepszą obroną jest atak. Kleśka wrześniowa polegała m.in. na tym iż armia która była skonfigurowana do działań ofensywnych ( np. konnica) została zaangażowana do działań defensywnych. 3. Priorytetem nie jest obrona kraju - jest to cel - priorytetem jest najszybsze zajęcie okręgu kaliningradzkiego - w sposób ofensywny - by przerzucić tam cześć wrażliwej struktury - np. lotnictwo - celem zmniejszenia prawdopodobieństwa użycia taktycznej broni nuklearnej przez agresora. ... . 4 . ... 5. .... 6... ..
96-69-5D-19
~ja
1495546860
Polska idzie w dobrym kierunku a Europa w złym. Polska nadrabia zaległości w zakresie obronności, a zachód wręcz przeciwnie czego dowodem jest choćby apel Trumpa w sprawie konieczności wykorzystania funduszy przeznaczonych na armie w sposób właściwy i zgodny z ustalonym % PKB danego kraju. Polska wstrzymuje przyjęcie tzw "uchodźców" a zachód otwiera przed nimi swoje granice destabilizując Europę itp, itd
9F-5D-00-12
~boss oksywie
1495545120
TAK nawet na wode na basenie na FLOCIE GDYNIA nie ma by ...emeryci ,rencisci po misjach korzystali bo NAM zabrali prawo do korzystania z obiektow sportowych tego resortu .chca z nas zrobic Ferdow Kiepskich ,nie daj BOZE czs ,,W ,,
88-E3-55-F4

Systemy obrony powietrznej dla Ukrainy
 
Ostatnia droga Pileckiego
AGM-158B JASSM-ER dla lotnictwa
Dwa srebrne medale kajakarzy CWZS-u
Obradował Komitet Wojskowy Unii Europejskiej
Wojskowi medycy niosą pomoc w Iraku
Ratownicy na medal
Polki pobiegły po srebro!
WAT-owskie eksperymenty na ISS
Ameryka daje wsparcie
Hełmy – nowoczesne i na miarę
WAM wraca po latach
By Polska była bezpieczna
„Sarex”, czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego
They Will Check The Training Results in Combat
Żołnierze ewakuują Polaków rannych w Gruzji
Bezkonkurencyjni kierowcy z DGW
Przysięga w Limanowej
Najmłodsi artyści Wojska Polskiego
„Grand Quadriga ‘24”
Serwis K9 w Polsce
Kto wywalczy tytuł mistrza MMA?
Piedimonte – samobójcza misja
Los infiernos picadores, czyli piekielni lansjerzy
Centrum Szkolenia WOT świętuje
Po śladach polskich bohaterów
Honor weteranom misji!
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Pociski artyleryjskie dla Ukrainy
Pokazali bojowego ducha
Wszystkie misje AWACS-a
Tomczyk: „Tarcza Wschód” ma odstraszyć agresora
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Cień atomowej zagłady
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Morska Jednostka Rakietowa w Rumunii
Sukcesy reprezentantek CWZS-u
Barbara wzmocni polską obronę powietrzną
„Pierwsza Drużyna” na start
Dwa krążki kajakarki z „armii mistrzów”
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Broń Hitlera w rękach AK
Wojna w świętym mieście, epilog
Nowe zadania szefa SKW
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Mobilne dowodzenie
Nie szpital, a instytut
„Sarex ’24”: razem w czasie kryzysu
Wielki triumf 2 Korpusu Polskiego
Tarcza Wschód – odstraszanie i obrona
Sejmowa debata o bezpieczeństwie
Żołnierz ranny na granicy z Białorusią
NATO on Northern Track
Grupa Północna o wsparciu dla Ukrainy
Dodatkowe siły do ochrony granicy
Podróż po AWACS-ie
Szachownice nie dotarły nad Finlandię
Dwie dekady ulepszania Sojuszu
Flota Bayraktarów w komplecie
Polscy żołnierze stacjonujący w Libanie są bezpieczni
„Ryś” z laserem

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO